论 文

发布者:陈燕佳发布时间:2021-05-20浏览次数:1585

作者论文名称期刊名称发表时间
Yanqing Sun; Longbiao Guo; Qian-Hao Zhu; Longjiang Fan*When domestication bottleneck meets weedMolecular Plant2022
Dongya Wu, Jie Qiu, Jian Sun, Beng-Kah Song, Kenneth M. Olsen, Longjiang Fan*Weedy rice, a hidden gold mine in the paddy fieldMolecular Plant2022
Dongya Wu#, Enhui Shen#, Bowen Jiang, Yu Feng, Wei Tang, Sangting Lao, Lei Jia, HanYang Lin, Lingjuan Xie, Xifang Weng, Chenfeng Dong, Qinghong Qian, Feng Lin, Haiming Xu, Huabing Lu, Luan Cutti, Huajun Chen, Shuiguang Deng, Longbiao Guo, Tse Seng Chuah, Beng Kah Song, Laura Scarabel, Jie Qiu, Qianhao Zhu, Qin Yu, Michael Timko, Hirofumi Yamaguchi, Aldo Merotto Jr, Yingxiong Qiu, Kenneth Olsen, Longjiang Fan, and Chuyu Ye*.Genomic insights into the evolution of Echinochloa species as weed and orphan cropNature Communications2022
Wei Chen,Yushi Chen, Yuxi Liu, Xinxia Wang*Autophagy in muscle regeneration: Potential therapies for myopathiesJournal of Cachexia, Sarcopenia and muscle2022
Cheng Wang, Siyu Wei, Bojing Liu, Fengqin Wang, Zeqing Lu, Mingliang Jin, Yizhen Wang*Maternal consumption of a fermented diet protects offspring against intestinal inflammation by regulating the gut microbiotaGut Microbes2022
Haiping Lu, Qing Gao, Jianpu Han, Xiaohao Guo, Qing Wang, Illimar Altosaar, Marie Barberon Janxiang Liu, Angharad M.R. Gatehouse, Qingyao ShuAn ABA-serotonin module regulates root suberization and salinity toleranceNew Phytologist2022
Weike Shaoyong, Yalin Liu,   Bocheng Xu,, Bo Pan,  , Xinuer Xianmi, Yizhen Wang, Mingliang Jin*Exposure to BDE-47 causes female infertility risk and induces oxidative stress and lipotoxicity-mediated ovarian hormone secretion disruption in miceScience of the Total Environment2022
Youhua liu, Ying Yang, Ruifan Wu, Chun-chun Gao, Xing Liao, Xiao Han, Botao Zeng, Chaoqun Huang,Yaojun Luo, Yuxi Liu, Yushi Chen,Wei Chen, Jiaqi Liu, Qin Jiang, Yuanling Zhao, Zhen Bi, Guanqun Gao, Yongxi Yao, Yun Xiang, Xiaojun Zhang, Teresa G. Valencak, Yizhen Wang, Xinxia Wang*mRNA m5C inhibits adipogenesis and promotes myogenesis by respectively facilitating YBX2 and SMO mRNA export in ALYREF-m5C mannerCellular and Molecular Life Sciences2022
Siyu Wei, Cheng Wang, Qifan Zhang, Hui Yang, Edward C. Deehan, Xin Zong, Yizhen Wang, Mingliang Jin* Dynamics of microbial communities during inulin fermentation associated with the temporal response in SCFA productionCarbohydrate Polymers2022
Luoyi Zhu, Xin Zong, Xiao Xiao, Yuanzhi Cheng, Jie Fu, Zeqing Lu, Mingliang Jin, Fengqin Wang, Yizhen Wang*Multi-Omics Analysis of the Gut-Liver Axis Reveals the Mechanism of Liver Injury in Colitis MiceFrontiers in Immunology2022
Xiaoxu Xu, Tianyu Du, Weihua Mao, Xiaohan Li, Chu-Yu Ye, Qian-Hao Zhu, Longjiang Fan, Qinjie Chu*PlantcircBase 7.0: full-length transcripts and conservation of plant circRNAsPlant Communications2022
Dongya Wu, Bowen Jiang, Chuyu Ye, Michael P.Timko, Longjiang Fan*Horizontal transfer and evolution of the biosynthetic gene cluster for benzoxazinoid in plantsPlant Communications2022
Dongya Wu, Yiyu Hu, Akashi Shota, Nojiri Hideaki, Longbiao Guo, Chuyu Ye, Qianhao Zhu, Okada Kazunori, Longjiang Fan*Lateral transfers lead to the birth of momilactone biosynthetic gene clusters in grassThe Plant Journal2022
Weifa Su, Zipeng Jiang, Cheng Wang, Yu Zhang, Tao Gong, Fengqin Wang, Mingliang Jin, Yizhen Wang, Zeqing Lu*Co-fermented defatted rice bran alters gut microbiota and improves growth performance, antioxidant capacity, immune status and intestinal permeability of finishing pigsAnimal Nutrition2022
Cheng Wang, Siyu Wei, Mingliang Jin, Bojing Liu , Min Yue, Yizhen Wang*Integrated Microbiomic and Metabolomic Dynamics of Fermented Corn and Soybean By-Product Mixed SubstrateFrontiers in Nutrition2022
Weifa Su,Tao Gong, Zipeng Jiang, Zeqing Lu, Yizhen Wang*The Role of Probiotics in Alleviating Postweaning Diarrhea in Piglets From the Perspective of Intestinal BarriersFrontiers in Cellular and Infection Microbiology2022
Yi Shen, Wanxin Gong, Yu Li,Jiaming Deng,Xiaoli Shu,Dianxing Wu,Nicoletta Pellegrini,Ning Zhang The physiochemical and nutritional properties of high endosperm lipids rice mutants under artificially accelerated ageingLWT - Food Science and Technology2022
Meng Jiang, Shang Dai, Yunchao Zheng, Ruiqing Li, Yuanyuan Tan, Gang Pan, Ian Max Moller, Shiyong Song, Jianzhong Huang, Qingyao ShuAn alanine to valine mutation of glutamyl-tRNA reductase enhances 5-aminolevulinic acid synthesis in rice Theoretical and Applied Genetics2022
Xin Liu, Xiangyun Huang, Yangv Fu, Yizhen Wang,  Zeqing Lu*The Positive Effects of Exogenous Pancreatin on Growth Performance, Nutrient Digestion and Absorption, and Intestinal Microbiota in PigletsFrontiers in physiology2022
Siyu Wei, Jiaojiao Wang, Cheng Wang, Yizhen Wang,  Mingliang Jin*Inulin mitigates high fructose-induced gut dysbiosis and metabolic dysfunction in miceJournal of Functional Foods2022
Fengqin Wang, Man Du,  Lixia Kai, Shuai Du, Weilian Hu, Yizhen Wang, Yuanzhi Cheng*Exopolymer-Functionalized Nanoselenium from Bacillus subtilisSR41: Characterization,Monosaccharide Analysis and FreeRadical Scavenging AbilityPolymers2022
Zhao, T; Tao, XY; Feng, SL; Wang, LY; Hong, H; Ma, W; Shang, GD; Guo, SS; He, YX; Zhou, BL*; Guan, XY*LncRNAs in polyploid cotton interspecific hybrids are derived from transposon neofunctionalizationGENOME BIOLOGY2018
Si, ZF; Liu, H; Zhu, JK; Chen, JD; Wang, Q; Fang, L; Gao, FK; Tian, Y; Chen, YL; Chang, LJ; Liu, BL; Han, ZG; Zhou, BL; Hu, Y; Huang, XZ*; Zhang, TZ*Mutation of SELF-PRUNING homologs in cotton promotes short-branching plant architecture JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY2018
Liu, CX; Zhang, TZ*Functional diversifications of GhERF1 duplicate genes after the formation of allotetraploid cottonJOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY 2018
Hu, Y; Chen, JD; Fang, L; Zhang, ZY;  Ma, W; Niu, YC; Ju, LZ; Deng, JQ; Zhao, T; Lian, JM; Baruch, K; Fang, D; Liu, X;  Ruan, YL;  Rahman, M; Han, JL; Wang, K; Wang, Q; Wu, HT;  Mei, GF;  Zang, YH; Han, ZG; Xu, CY; Shen, WJ; Yang, DF; Si, ZF; Dai, F; Zou, LF; Huang, F; Bai, YL; Zhang, YG; Brodt, A; Ben, HH; Zhu, XF; Zhou, BL; Guan, XY; Zhu, SJ; Chen, XY; Zhang, TZ*Gossypium barbadense and Gossypium hirsutum genomes provide insights into the origin and evolution of allotetraploid cottonNATURE GENETICS 2019
Ma, W; Guan,XY; Li, J; Pan, RH; Wang, LY; Liu, FJ; Ma, HY; Zhu, SJ; Hu, J; Ruan, YL; Chen, XY; Zhang,TZMitochondrial small heat shock protein mediates seed germination via thermal sensingPNAS2019
Deng, JQ; Fang, L; Zhu, XF; Zhou, BL; Zhang,TZA CC-NBS-LRR gene induces hybrid lethality in cottonJOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY2019
Dong, CG; Wang, J; Yu, Y; Ju, LZ; Zhou, XF; Ma, XM; Mei, GF; Han, ZG; Si, ZF; Li, BC; Chen, H; Zhang,TZIdentifying Functional Genes Influencing Gossypium hirsutum Fiber QualityFRONTIERS IN PLANT SCIENCE2019
Chang, LJ; Mei, GF; Hu, Y; Deng, JQ; Zhang, TZ*LMI1-like and KNOX1 genes coordinately regulate plant leaf development in dicotyledonsPLANT MOLECULAR BIOLOGY2019
Zhao,Y;Guindo,ML;Xu,X;Shi,X;Sun,M;He,YA Novel Raisin Segmentation Algorithm Based on Deep Learning and Morphological AnalysisEngenharia Agricola2019
He,Y;Zheng,QS;Zhang,C;C,HYIdentification of Walnut Origins and Varieties with Mid-Infrared Spectroscopy Analysis TechniqueSPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS2019
Zhu, SS;Zhou, L;Gao, P;Bao, YD;He, Y;Feng, LNear-Infrared Hyperspectral Imaging Combined with Deep Learning to Identify Cotton Seed VarietiesMOLECULES2019
Zhu, SS;Feng, L;Zhang, C;Bao, YD;He, YIdentifying Freshness of Spinach Leaves Stored at Different Temperatures Using Hyperspectral ImagingFOODS2019
Wang,GT;Hu,CY;Zhou,J;Liu,Y;Cai,JX;Pan,CZ;Wang,Y;Wu,XD;Shi,K;Xia,XJ;Zhou,YH;Foyer,CH*;Yu,JQ*Systemic Root-Shoot Signaling Drives Jasmonate-Based Root Defense against NematodesCURRENT BIOLOGY2019
Zhou,YH;Ge,SB;Jin,LJ;Yao.KQ;Wang.Y;Wu,XD;Zhou,J;Xia,XJ;Shi.K;Foyer,CH*;Yu.JQ*A novel CO2-responsive systemic signaling pathway controlling plant mycorrhizal symbiosisNEW PHYTOLOGIST2019
Nie, PC;Zhang, JN;Feng, XP;Yu, CL;He, YClassification of hybrid seeds using near-infrared hyperspectral imaging technology combined with deep learningSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL2019
Bao, YD;Mi, CX;Wu, N;Liu, F;He, YRapid Classification of Wheat Grain Varieties Using Hyperspectral Imaging and ChemometricsAPPLIED SCIENCES-BASEL2019
Fang, H;Chen, H;Jiang, H;Wang, Y;Liu, YF;Liu, F;He, YResearch on Method of Farmland Obstacle Boundary Extraction in UAV Remote Sensing ImagesSENSORS2019
Abdalla,A;Cen,HY;Wan,L;Ahmed,E;He,YFine-tuning convolutional neural network with transfer learning for semantic segmentation of ground-level oilseed rape images in a field with high weed pressureCOMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE2019
Sun, DW;Weng, HY;He, XT;Li, L;He, Y;Cen, HYCombining near-infrared hyperspectral imaging with elemental and isotopic analysis to discriminate farm-raised pacific white shrimp from high-salinity and low-salinity environmentsFOOD CHEMISTRY2019
Hou,JY;Sun,Q; Li,JJ;Ahammed,GJ; Yu,JQ;Fang,H; Xia,XJ*Glutaredoxin S25 and its interacting TGACG motif-binding factor TGA2 mediate brassinosteroid-induced chlorothalonil metabolism in tomato plantsENVIRONMENTAL POLLUTION2019
Li,S;Zhu,BZ;Pirrello,J;Xu,CJ;Zhang,B;Bouzayen,M;Chen,KS;Grierson,DRoles of RIN and ethylene in tomato fruit ripening and ripening-associated traitsNEW PHYTOLOGIST2019
Liu,XD;Feng,XP;He,YRapid discrimination of the categories of the biomass pellets using laser-induced breakdown spectroscopyRENEWABLE ENERGY2019
 Abdalla,A;Cen,HY;Abdel-Rahman,E;Wan,L;He,YColor calibration of proximal sensing RGB images of oilseed rape canopy via deep learning combined with K-means algorithmREMOTE SENSING2019
Chi,C;Li,XM;Fang,PP;Xia,X;Shi,K;Zhou,Y;Zhou,J*;Yu,JBrassinosteroids act as a positive regulator of NBR1-dependent selective autophagy in response to chilling stress in tomatoJOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY2020
Yan,MY;Xie,DL;Cao,JJ;Xia,XJ;Shi,K;Zhou,YH;Zhou,J*;Foyer,CH;Yu,JQBrassinosteroid-mediated reactive oxygen species are essential for tapetum degradation and pollen fertility in tomatoPLANT JOURNAL2020
Ma,LL;Mu,JL;Grierson,D;Wang,YX;Gao,LP;Zhao,XY;Zhu,BZ;Luo,YB;Shi,K*;Wang,Q*;Zuo,JH*Noncoding RNAs: Functional regulatory factors in tomato fruit ripeningTHEORETICAL AND APPLIED GENETICS2020
Dai,ZM;Liu,GF;Chen,HHLong-term nutrient inputs shift soil microbial functional profiles of phosphorus cycling in diverse agroecosystemsISME JOURNAL2020
Xu,HX;Cen*,HY;Ma,ZH;Wan,L;Zhou,WJ;He,YAssessment of seed yield and quality of winter oilseed rape using chlorophyll fluorescence parameters of podsTRANSACTIONS OF THE ASABE2020
Kanwar,MK;Xie,DL;Yang,C;Ahammed,GJ*;Qi,Z;Hasan,MK;Reiter,RJ;Yu,JQ;Zhou,J*Melatonin promotes metabolism of bisphenol A by enhancing glutathione-dependent detoxification in Solanum lycopersicum L.Journal of hazardous materials2020
Wang,F;Chen,XX;Dong,SJ;Jiang,XC;Wang,LY;Yu,JQ;Zhou,YH*Crosstalk of PIF4 and DELLA modulates CBF transcript and hormone homeostasis in cold response in tomatoPLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL2020
Tian Yue and Tianzhen ZhangMIXTA and phytohormone genes orchestrate together to regulate fiber initiation developmentCurr Op Plant Biol2021
Fang L, Zhao T, Hu Y, Si Z, Zhu X, Han Z, Liu G, Wang S, Ju L, Guo M, Mei H, Wang L, Qi B, Wang H, Guan X, Zhang TDivergent improvement of two cultivated allotetraoloid cotton species. Plant Biotechnol J, 2020Plant Biotechnol J2021
Zhao T, Mei H, Cao Z, Wang L, Tao X, Feng S, Fang L, Guan XThe absences of CG methylation reframe the long non-coding transcriptome landscape in multiple speciesFEBS Letter2021
Tao X, Li M, Zhao T, Feng S, Zhang H, Wang L, Han J, Gao M, Lu K, Chen Q, and Zhou B, Guan XNeofunctionalization of a polyploidization-activated cotton lncRNA DAN1 during drought stress regulationPlant Physiology2021
Wan K, Lu K, Gao M, Zhao T, He Y, Yang DL, Tao X, Xiong G, Guan XFunctional analysis of the cotton CLE polypeptide signaling gene family in plant growth and developmentScientific Report2021
Wu, F;Sun, H;Lu, SX;Gou, X;Yan, DW;Xu, Z;Zhang, ZY;Qadri, QR;Zhang, Z;Wang, Z;Chen, Q;Li, ML;Wang, XY;Dong, XX;Wang, QS;Pan, YCGenetic Diversity and Selection Signatures Within Diannan Small-Ear Pigs Revealed by Next-Generation SequencingFRONTIERS IN GENETICS2020
Zhao, W., Lai, X., Liu, D., Zhang, Z., Ma, P., Wang, Q., Zhang, Z. and Pan, YApplications of Support Vector Machine in Genomic Prediction in Pig and Maize PopulationsFRONTIERS IN GENETICS2020
Zhang, Z., Zhang, Z., Oyelami, F. O., Sun, H., Xu, Z., Ma, P., Wang, Q. and Pan, Y.Identification of genes related to intramuscular fat independent of backfat thickness in Duroc pigs using single-step genome-wide association Anim Genet2020
Sun, H., Liao, Y., Wang, Z., Zhang, Z., Oyelami, F. O., Olasege, B. S., Wang, Q. and Pan, Y.ETph: enhancers and their targets in pig and human database Anim Genet2020
Oyelami, F. O., Zhao, Q., Xu, Z., Zhang, Z., Sun, H., Zhang, Z., Ma, P., Wang, Q. and Pan, Y.Haplotype Block Analysis Reveals Candidate Genes and QTLs for Meat Quality and Disease Resistance in Chinese Jiangquhai Pig BreedFRONTIERS IN GENETICS2020
Zhixue Wang, Leiyun Yang, Dianxing Wu, Ning Zhang* and Jian Hua*.Polymorphisms in cis-elements confer SAUR26 gene expression difference for thermo-response natural variation in ArabidopsisNew Phytologist2020.7
Ning Zhang†, Maike Wang†, Jie Huang, Leiyun Yang, Zhixue Wang, Dianxing Wu*, Xiaoli Shu*.MOS1 Negatively Regulates Sugar Responses and Anthocyanin Biosynthesis in ArabidopsisInternational Journal of Molecular Sciences2020
DING Yi, WANG Maike, SHEN Yi, SHU Xiaoli, WU Dianxing, SONG Wenjian*Physiochemical Properties of Resistant Starch and Its Enhancement Approaches in RiceRice Science, 2021, 28 (1): 31-422021
Ning Zhang, Maike Wang, Ji Fu, Yi Shen, Yi Ding, Dianxing Wu, Xiaoli Shu* and Wenjian Song*.Identifying genes for resistant starch, slowly digestible starch, and rapidly digestible starch in rice using genome-wide association studiesGenes & Genomics2020
Yan‐Hua Liu, Meng Jiang, Rui‐Qing Li, Jian‐Zhong Huang, Qing‐Yao Shu*OsKEAP1 Interacts with OsABI5 and Its Downregulation Increases the Transcription of OsABI5 and the ABA Response Genes in Germinating Rice SeedsPlants. https://doi.org/10.3390/plants100305272021
Yuan-yuan TAN, Hao DU , Xia WU, Yan-hua LIU , Meng JIANG , Shi-yong SONG , Liang WU , Qing-yao SHU*Gene editing: an instrument for practical application of gene biology to plant breeding*Journal of Zhejiang University-SCIENCE B2020
Yunchao Zheng, Shan Li, Jianzhong Huang, Longjiang Fan, Qingyao ShuIdentification and Characterization of γ-Ray-Induced Mutations in Rice Cytoplasmic Genomes by Whole-Genome SequencingCytogenetic and Genome Research2020
Muhammad Saad Shoaib Khan  , Rasbin Basnet , Sulaiman Ahmed , Jinsong Bao and Qingyao Shu,*Mutations of OsPLDa1 Increase Lysophospholipid Content and Enhance Cooking and Eating Quality in Riceplants2020
Yan-Hua Liu, Meng Jiang, Rui-Qing Li , Rasbin Basnet , Jian-Zhong Huang , Shi-Yong Song  and Qing-Yao Shu ,*Identifification, Characterization, and Mutational Analysis of a Probable KEAP1 Ortholog in Rice (Oryza sativa L.)plants2020
Yunchao Zheng, Shan Li, Jianzhong Huang, Haowei Fu, Libin Zhou, Yoshiya Furusawa,  Qingyao Shu *Mutagenic Effffect of Three Ion Beams on Rice and Identifification of Heritable Mutations by Whole Genome SequencingPlants2020
Prodhan, Zakaria Hossain,Shu Qingyao*Rice Aroma: A Natural Gift Comes with Price and the Way ForwardRice Science2020
Mwamba T.M., F. Islam, B. Ali, J.L.W. Lwalaba, R.A. Gill, F. Zhang, M.A. Farooq, S. Ali, Z. Ulhassan, Q. Huang, W. Zhou, J. Wang.Comparative metabolomic responses of low-and high-cadmium accumulating genotypes reveal the cadmium adaptive mechanism in Brassica napus. Chemosphere2020
Dawei Sun, Haixia Xu, Haiyong Weng, Weijun Zhou, Yan Liang, Xiaoya Dong, Yong He, Haiyan Cen.Optimal temporal-spatial fluorescence techniques for phenotyping nitrogen status in oilseed rape. Journal of Experimental Botany2020
Fakhir Hannan, Qian Huang, Muhammad A. Farooq, Ahsan Ayyaz, Junyi Ma, Na Zhang, Basharat Ali, Elizabeth Deyett, Weijun Zhou*, Faisal Islam. Organic and inorganic amendments for the remediation of nickel contaminated soil and its improvement on Brassica napus growth and oxidative defense. Journal of Hazardous Materials2021
Aslam M, Aslam A, Sheraz M, Ali B, Ulhassan Z, Najeeb U, Zhou W, Gill RA.Lead toxicity in cereals: Mechanistic insight into toxicity, mode of action, and management. Frontiers in Plant Science2021
Ling Xu, Juanjuan Li, Ullah Najeeb, Xin Li, Jianmin Pan, Qian Huang, Weijun Zhou*, Zongsuo Liang.Synergistic effects of EDDS and ALA on phytoextraction of cadmium as revealed by biochemical and ultrastructural changes in sunflower (Helianthus annuus L.) tissues. Journal of Hazardous Materials2021
He Q., Lu H., Guo H., Wang Y., Zhao P., Li Y., Wang F., Xu J., Mo X., Mao C*OsbHLH6 interacts with OsSPX4 and regulates the phosphate-starvation response in rice.Plant J2020
Sun S, Yi CY, Ma J, Wang SD, Peirats-Llobet M, Lewsey MJ, Whelan J*, Shou HX*Analysis of spatio-temporal transcriptome profiles of soybean (Glycine max) tissues during early seed development.Int. J. Mol. Sci.2020
Xu JM, Wang ZQ, Wang JY, Li PF, Jin JF, Chen WW, Fan W, Kochian LV, Zheng SJ, Yang JL*Low phosphate represses histone deacetylase complex1 to regulate root system architecture remodeling in Arabidopsis.New Phytol2020
Lou HQ, Fan W, Jin JF, Xu JM, Chen WW, Yang JL*, ZhengSJA NAC-type transcription factor confers aluminium resistance by regulating cell wall-associated receptor kinase 1 and cell wall pectin.Plant Cell Environ2020
Yang ZL#., Yang J#., Wang Y., Wang F., Mao WX., He QJ., Xu JM., Wu ZC., Mao C*PROTEIN PHOSPHATASE95 regulates phosphate homeostasis by affecting phosphate transporter trafficking in rice.Plant Cell2020
Fan SK, Ye JY, Zhang LL, Chen HS, Zhang HH, Zhu YX, Liu XX, Jin CW*Inhibition of DNA demethylation enhances plant tolerance to cadmium toxicity by improving iron nutrition.Plant Cell Environ2020
Jin JF, Wang ZQ, He QY, Wang JY, Li PF, Xu JM, Zheng SJ, Fan W, Yang JL*Genome-wide identification and expression analysis of the NAC transcription factor family in tomato (Solanum lycopersicum) during aluminum stress.BMC Genomics2020
Ge ST, Han XF, Xu XW, Shao YM, Zhu QK, Liu YD, Du J, Xu J*, Zhang SQ*WRKY15 suppresses tracheary element differentiation upstream of VND7 during xylem formation.Plant Cell2020
Sun JL, Tian YY, Lian Q, Liu JX*Mutation of DELAYED GREENING1 impairs chloroplast RNA editing at elevated ambient temperature in Arabidopsis.J Genet Genom2020
Wang F., Deng M., Chen J., He Q., Jia X., Guo H., Xu J., Liu Y., Zhang S., Shou H., Mao C*.CASEIN KINASE2-dependent phosphorylation of PHOSPHATE2 fine-tunes phosphate homeostasis in rice.Plant Physiol2020
Wang SD#, Liu SL#, Wang J#, Yokosho K, Zhou B, Yu YC, Liu Z, Frommer WB, Ma JF, Chen LQ*, Guan Y*, Shou H*, Tian Z*.Simultaneous changes in seed size, oil content, and protein content driven by selection of SWEET homologues during soybean domestication. Natl Sci Rev.2020
Liu XH, Lyu YS, Yang W, Yang ZT, Lu SJ* and Liu JX*A membrane-associated NAC transcription factor OsNTL3 is involved in thermotolerance in rice.Plant Biotech J2020
Li YJ#, Sun D#, Ma ZY, Yamaguchi K, Wang L, Zhong SX, Yan XX, Shang BS, Nagashima Y, Koiwa H, Han JJ, Xie Q, Zhou MG, Wang ZY*, Zhang XR*Degradation of SERRATE via ubiquitin-independent 20S proteasome to survey RNA metabolismNat Plants2020
Li CX, Yan JY, Ren JY, Sun L, Xu C, Li GX, Ding ZJ*, Zheng SJA WRKY transcription factor confers aluminum tolerance via regulation of cell wall modifying genes.J Integ Plant Biol2020
Sun Y, Li JQ, Yan JY, Li GX, Wu YR, Xu JM, Harberd NP, Ding ZJ*, Zheng SJEthylene promotes seed iron storage during Arabidopsis seed maturation via ERF95 transcription factor.J Integ Plant Biol2020
Liu XX, Zhu YX, Fang XZ, Ye JY, Du WX, Zhu QY, Jin CW*Ammonium aggravates salt stress in plants by entrapping them in a chloride over-accumulation state in an NRT1. 1-dependent manner.Sci Total Environ2020
Sun JL, Li JY, Wang MJ, Song ZT, Liu JX*Protein quality control in plant organelles: current progress and future perspectives.Mol Plant2020
Fang XZ, Liu XX, Zhu YX, Ye JY, Jin CW*The K+ and NO3-interaction mediated by NITRATE TRANSPORTER 1.1 ensures better plant growth under K+-limiting conditionsPlant Physiol2020
Deng XX, Xu XW, Liu Y, Zhang Y, Yang LY, Zhang SQ, Xu J*γ-aminobutyric acid plays a positive role to Arabidopsis resistance against Pseudomonas syringae.J Integr Plant Biol2020
Shao YM, Yu XX, Xu XW, Li Y, Yuan WX, Xu Y, Mao CZ, Zhang SQ*, Xu, J*The YDA-MKK4/MKK5-MPK3/MPK6 cascade functions downstream of the RGF1-RGI ligand-receptor pair in regulating mitotic activity in the root apical meristem.Mol Plant 2020
Yang YL, Zhang Y, Guan RX, Li Sen, Xu XW, Zhang SQ*, Xu J*Co-regulation of indole glucosinolates and camalexin biosynthesis by CPK5/CPK6 and MPK3/MPK6 signaling pathways.J Integr Plant Biol2020
 Sitong Wang, Xuemei Bai, Xiaoling Zhang, Stefan Reis, Deli Chen, Jianming Xu, Baojing GuUrbanization can benefit agricultural production with large-scale farming in China. Nature Food2021
李正和Highly efficient DNA-free plant genome editing using virally delivered CRISPR–Cas9Nature Plants2020
沈星星Genome-scale phylogeny and contrasting modes of genome evolution in the fungal phylum AscomycotaScience Advances2020
王晓伟Insect Transmission of Plant Single-Stranded DNA VirusesAnnual Review of Entomology2020
沈星星An investigation of irreproducibility in maximum likelihood phylogenetic inferenceNature Communications2020
Huang,J., J.Chen, G.Fang, L.Pang,S.Zhou, Y.Zhou, Z.Pan, Q.Zhang, Y.Sheng, Y.Lu, Z.Liu, Y.Zhang, G.Li, M.Shi,X.Chen*, S.Zhan*Two novel venom proteins underlie divergent parasitic strategies between generalist and a specialist parasiteNature Communications1905/07/13
Wang YP, X Wu , Z . Wang, T Chen S Zhou , J Chen L Pang , X Ye , M Shi ,J . Huang *, X Chen .Symbiotic bracovirus of a parasite manipulates host lipid metabolism via tachykinin signaling.PLoS Pathogens1905/07/13
周文武Biodiversity-based innovations fortify agricultural growth in Asia-Pacific economiesNature Ecology and Evolution2020
王晓伟A plant DNA virus replicates in the salivary glands of its insect vector via recruitment of host DNA synthesis machineryPNAS2020
娄永根Induction of defense in cereals by 4-fluorophenoxyacetic acid suppresses insect pest populations and increases crop yields in the fieldPNAS2020
Matsumoto H, Fan X, Wang Y, Kusstatscher P, Duan J, Wu S, Chen S, Qiao K, Wang Y, Ma B, Zhu G, Hashidoko Y, Berg G, Cernava T*, Wang M*Bacterial seed endophyte shapes disease resistance in riceNature Plants2021
宋凤鸣Biogenic copper nanoparticles synthesized by using a copper-resistant strainShigella flexneri SNT22 reduced the translocation of cadmium from soil towheat plantsJournal of Hazardous Materials2020
虞云龙Increased triazole-resistance and cyp51A mutations in Aspergillus fumigatus after selection with a combination of the triazole fungicides difenoconazole and propiconazoleJournal of Hazardous Materials2020
赵金浩3D, Eco-friendly Metal-organic Frameworks @Carbon Nanotube Aerogels Composite Materials for Removal of Pesticides in WaterJournal of Hazardous Materials2020
赵金浩A temperature-responsive release cellulose-based microcapsule loaded with chlorpyrifos for sustainable pest controJournal of Hazardous Materials2020
赵金浩High Foliar Affinity Cellulose for the Preparation of Efficient and Safe Fipronil FormulationJournal of Hazardous Materials2020
周文武Allelic differences of clustered terpene synthases contribute to correlated intraspecific variation of floral and herbivory-induced volatiles in a wild tobaccoNew Phytologist2020
叶恭银Does long‐term Bt rice planting pose risks to spider communities and their capacity to control planthoppers?Plant Biotechnology Journal2020
马忠华,陈云Host-induced gene silencing of multiple genes of Fusarium graminearum enhances resistance to Fusarium head blight in wheatPlant Biotechnology Journal2020
赵金浩A biodegradable water-triggered chitosan/hydroxypropyl methylcellulose pesticide mulch film for sustained control of Phytophthora sojae in soybean (Glycine max L. Merr.)Journal of Cleaner Production2020
李飞miR plus Pathway: the integration and visualization of miRNA and KEGG pathwaysBRIEFINGS IN BIOINFORMATICS2020
李飞Amino acid synthesis loss in parasitoid wasps and other hymenopteransELIFE2020
娄永根Host plants alter their volatiles to help a solitary egg parasitoid distinguish habitats with parasitized hosts from those withoutPlant, Cell & Environment2020
娄永根Suppression of a leucine-rich repeat receptor-like kinase enhances host plant resistance to a specialist herbivorePlant, Cell & Environment2020
Yan LiangEndophytic fungus Falciphora oryzae promotes lateral root growth by producing indole derivatives after sensing plant signalsPlant, Cell & Environment2020
李斌Bioprospecting a native silver-resistant Bacillus safensis strain for green synthesis and subsequent antibacterial and anticancer activities of silver nanoparticles. Journal of Advanced Research2020
虞云龙Triazole resistance in Aspergillus fumigatus in crop plant soil after tebuconazole applicationsENVIRONMENTAL POLLUTION2020
虞云龙Mutation in cyp51A and high expression of efflux pump gene of Aspergillus fumigatus induced by propiconazole in liquid medium and soilENVIRONMENTAL POLLUTION2020
赵金浩Combined inhibition of JAK1/2 and DNMT1 by newly identified small-molecule compounds synergistically suppresses the survival and proliferation of cervical cancer cellsCell Death & Disease2020
李飞Chromosomal-level genomes of three rice planthoppers provide new insights into sex chromosome evolutionMOLECULAR ECOLOGY RESOURCES2020
李飞A chromosome-level genome assembly provides new insights into paternal genome elimination in the cotton mealybugPhenacoccus solenopsisMOLECULAR ECOLOGY RESOURCES2020
李飞、肖花美The genetic adaptations of fall armyworm Spodoptera frugiperda facilitated its rapid global dispersal and invasionMOLECULAR ECOLOGY RESOURCES2020
李飞A chromosome-level genome assembly of rice leaffolder,Cnaphalocrocis medinalisMOLECULAR ECOLOGY RESOURCES2020
叶恭银,方琦A chromosome‐level genome assembly of the parasitoid wasp Pteromalus puparumMolecular Ecology Resources2020
赵金浩A sensitive immunoassay based on fluorescence resonance energy transfer from up-converting nanoparticles and graphene oxide for one-step detection of imidaclopridFood Chemistry2020
赵金浩Rapid and efficient removal of acetochlor from environmental water using Cr-MIL-101 sorbent modified with 3, 5-Bis(trifluoromethyl) phenyl isocyanateScience of the Total Environment2020
娄永根Plant-insect-microbe interaction A love triangle between enemies in ecosystemScience of the Total Environment2020
虞云龙Upward translocation of acetochlor and atrazine in wheat plants depends on their distribution in rootsScience of the Total Environment2020
李斌Green synthesis of silver nanoparticles transformed synthetic textile dye into less toxic intermediate molecules through LC-MS analysis and treated the actual wastewater. Environmental Research2020
虞云龙Subcellular distribution governing accumulation and translocation of pesticides in wheat (Triticum aestivum L.)CHEMOSPHERE2020
刘树生Mutations in the coat protein of a begomovirus result in altered transmission by different species of whitefly vectorsVirus Evolution2020
叶恭银Lipidomics reveals how the endoparasitoid wasp Pteromalus puparum manipulates host energy stores for its youngBBA-Molecular and Cell Biology of Lipids2020
张敬泽Phytofabrication of silver nanoparticles using three flower extracts and their antibacterial activities against pathogen Ralstonia solanacearum strain YY06 of bacteria.FRONTIERS IN MICROBIOLOGY2020
虞云龙Five-Year Survey (2014 to 2018) of Azole Resistance in Environmental Aspergillus fumigatus Isolates from China Antimicrobial Agents and Chemotherapy2020
叶恭银Impacts of Bt rice on non-target organisms assessed by the hazard quotient (HQ)Ecotoxicology and Environmental Safety2020
Wratten SDUnderstanding the pathways from biodiversity to agro-ecological outcomes: A new, interactive approachAgriculture, ecosystems & Environment2020
刘树生Apoptosis in a Whitefly Vector Activated by a Begomovirus Enhances Viral TransmissionmSystem2020
祝增荣Interactions between brown planthopper (Nilaparvata lugens) and salinity stressed rice (Oryza sativa) plant are cultivar-specificScientific Reports2020
蔡新忠Characterization of tomato protein kinases embedding guanylate cyclase catalytic center motifScientific Reports2020
娄永根Rice phenolamindes reduce the survival of female adults of the white-backed planthopper Sogatella furciferaScientific Reports 2020
叶恭银,汪芳Cry1C rice doesn"t affect the ecological fitness of rice brown planthopper, Nilaparvata lugens either under RDV stress or notScientific Reports 2020
娄永根The Desaturase Gene Nlug-desatA2 Regulates the Performance of the Brown Planthopper Nilaparvata lugens and Its Relationship with RiceInternational Journal of Molecular Sciences2020
郭逸蓉Characterization of variable region genes and discovery of key recognition sites in the complementarity determining regions of the anti-thiacloprid monoclonal antibodyInternational Journal of Molecular Sciences2020
蔡新忠Integrated miRNAome and transcriptome analysis reveals Argonaute 2-mediated defense responses against the devastating phytopathogen Sclerotinia sclerotiorumFrontiers in Plant Science2020
王晓伟Begomovirus virulence factor βC1 attenuates tobacco defense to whitefly via interacting with plant SKP1Frontiers in Plant Science2020
李红叶The basal transcription factor II H subunit Tfb5 is required for stress response and pathogenicity in the tangerine pathotype of Alternaria alternataMolecular Plant Pathology2020
陈云Capping proteins regulate fungal development, DON-toxisome formation and virulence in Fusarium graminearumMolecular Plant Pathology2020
李斌Green-synthesization of silver nanoparticles using endophytic bacteria isolated from garlic and its antifungal activity against wheat Fusarium head blight pathogen Fusarium graminearum.Nanomaterials2020
蒋明星Cellulose nanocrystals loaded with thiamethoxam: Fabrication, characterization, and evaluation of insecticidal activity against Phenacoccus solenopsisTinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)Nanomaterials2020
李斌Advancements in Plant and Microbe-Based Synthesis of Metallic Nanoparticles and Their Antimicrobial Activity against Plant Pathogens. Nanomaterials2020
张敬泽Mycosynthesis of silver nanoparticles using screened Trichoderma isolates and their antifungal activity against Sclerotinia sclerotiorum.Nanomaterials2020
王政逸The Sorting Nexin FgAtg20 Is Involved in the Cvt Pathway, Non-Selective Macroautophagy, Pexophagy and Pathogenesis in Fusarium GraminearumCell Microbiology2020
章初龙MIST: A multiloci identification system for Trichoderma DNA BarcodingApplied and Environmental Microbiology2020
刘树生A newly recorded Rickettsia of the Torix group is a recent intruder and an endosymbiont in the whitefly Bemisia tabaciEnvironmental Microbiology2020
陈云The RasGEF FgCdc25 regulates fungal development and virulence in Fusarium graminearum via cAMP and MAPK signaling pathwaysEnvironmental Microbiology2020
吴建祥Transcriptome analysis of rice reveals the lncRNA-mRNA regulatory network in response to Rice black-streaked dwarf virus infectionViruses2020
李红叶Aaprb1, a subtilsin-like protease, required for autophagy and virulence of the tangerine pathotype of Alternaria alternataMicrobiological Research2020
叶恭银Characterization of a cell death-inducing endonuclease-like venom protein from the parasitoid waspPteromalus puparum(Hymenoptera: Pteromalidae)Pest Management Science2020
叶恭银Venom α‐amylase of the endoparasitic wasp, Pteromalus puparum influences host metabolismPest Management Science2020
叶恭银Effects of sugar sources on adult longevity, survival and related gene expression in an endoparasitoid, Pteromalus puparum (Hymenoptera: Pteromalidae)Pest Management Science2020
Zeng XNHost plant odors and their reception by OBPs of Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae)Pest Management Science2020
鲍艳原Functional analysis of ecdysteroid biosynthetic enzymes of the rice planthopper, Nilaparvata lugensInsect Biochemistry and Molecular Biology2020
叶恭银Molecular and pharmacological characterization of a β-adrenergic-like octopamine receptor from the green rice leafhopper Nephotettix cincticepsInsect Biochemistry and Molecular Biology2020
You MSFunctions of duplicated glucosinolate sulfatases in the development and host adaptation of Plutella xylostellaInsect Biochemistry and Molecular Biology2020
刘小红PoMet3 and PoMet14 associated with sulfate assimilation are essential for conidiogenesis and pathogenicity in Pyricularia oryzaeCurrent Genetics2020
王政逸The putative deubiquitinating enzyme MoUbp4 is required for infection-related morphogenesis and pathogenicity in the rice blast fungus Magnaporthe oryzaeCurrent Genetics2020
王政逸Leucine biosynthesis is required for infection-related morphogenesis and pathogenicity in the rice blast fungus Magnaporthe oryzaeCurrent Genetics2020
刘树生New insights into the transovarial transmission of the symbiont Rickettsia in whitefliesScience China Life Sciences2020
Zheng YQMidgut microbiota diversity of potato tuber moth associated with potato tissue consumedBMC Microbiology2020
叶恭银Identification of Neuropeptides and Their Receptors in the Ectoparasitoid, Habrobracon hebetorFrontiers in Physiology2020
叶恭银Identification and Comparative Analysis of Venom Proteins in a Pupal Ectoparasitoid, Pachycrepoideus vindemmiaeFrontiers in Physiology2020
Yasmine AbdallahBioinspired Green Synthesis of Chitosan and Zinc Oxide Nanoparticles withStrong Antibacterial Activity against Rice Pathogen Xanthomonas oryzae pv.OryzaeMolecules2020
李斌Bioinspired green synthesis of chitosan and zina oxide nanoparticles with strong antibacterial activity against rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. pryzaeMolecules2020
徐海君Functional analysis of nuclear factor Y in the wing-dimorphic brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)Frontiers in Genetics2020
李红叶Genomic Sequencing of Phyllosticta citriasiana Provides Insight Into Its Conservation and Diversification With Two Closely Related Phyllosticta SpeciesFrontiers in Microbiology2020
李红叶Genetic Diversity and Population Structure of Phyllosticta citriasiana in China.Phytophthology2020
李斌Antibacterial potential of green magnesium oxide nanoparticles against rice pathogen Acidovorax oryzaeMaterials Letters2020
王晓伟Differential transmission of Sri Lankan cassava mosaic virus by three cryptic species of the whitefly Bemisia tabaci complexVirology2020
王晓伟Whitefly HES1 binds to the intergenic region of Tomato yellow leaf curl China virus and promotes viral gene transcriptionVirology2020
马忠华System-wide characterization of subtilases reveals that subtilisin-like protease FgPrb1 of Fusarium graminearum regulates fungal development and virulenceFungal Genetics and Biology2020
张敬泽A new species of Trichoderma and gliotoxin role: A new observation in enhancing biocontrol potential of T. virens against Phytophthora capsici on chili pepper.Biological Control2020
Furlan LAn update of the worldwide integrated assessment (WIA) on systemic pesticides. Part 4: Alternatives in major cropping systemsEnvironmental Science and Pollution Research2020
李斌Silver nanoparticles synthesized by using Bacillus cereus SZT1 ameliorated the damage of bacterial leaf blight pathogen in rice. Pathogens2020
李斌Identification of genes involved in antifungal activity of Burkholderia seminalis against Rhizoctonia solani using Tn5 transposon mutation method.  Pathogens2020
Muhammad Qasim,李飞Genetic engineering and bacterial pathogensis against the vectorial capacity of mosquitoes.MICROBIAL PATHOGENESIS2020
莫建初Exploring the effect of plant substrates on bacterial community structure in termite fungus-combs PLOS ONE 2020
徐海君Functional analysis of Ultrabithorax in the wing-dimorphic planthopper Nilaparvata lugens (Stal, 1854) (Hemiptera: Delphacidae)Gene2020
Huijuan ZhangThe silencing of DEK reduced disease resistance against Botrytis cinerea and Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 based on virus-induced gene silencing analysis in tomatoBotrytis cinerea and Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000in tomato plantsGene2020
朱金文Safety of Oilseed Rape Straw Mulch of Different Lengths to Rice and Its Suppressive Effects on WeedsAgronomy2020
朱金文Weed research status, challenges, and opportunities in ChinaCrop Protection2020
徐海君Molecular characterization of insulin-like peptides in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae)Insect Molecular Biology2020
Muhammad Qasim,李飞Impact of landfill garbage on insect ecology and human healthACTA TROPICA2020
陈学新Expression and functional characterization of odorant-binding protein genes in the endoparasitic waspCotesia vestalisInsect Science2020
叶恭银Cellular and humoral immune interactions between Drosophila and its parasitoidsInsect Science2020
刘树生Impact of a novel Rickettsia symbiont on the life history and virus transmission capacity of its host whitefly (Bemisia tabaci)Insect Science2020
郭逸蓉High-affinity recombinant full-length antibody-based immunochromatographic strip assay for rapid and reliable detection of pyraclostrobin residues in food samplesFood and Agricultural Immunology2020
李飞FastD: fast detection of insecticide target-site insensitive mutations and overexpressed detoxification genes in insect populations from RNA-Seq dataECOLOGY AND EVOLUTION2020
莫建初Termitomyces heimii Associated with Fungus-GrowingTermite Produces Volatile Organic Compounds (VOCs)and Lignocellulose-Degrading EnzymesApplied Biochemistry and Biotechnology2020
鲍艳原NADPH Oxidase 5 Is Essential for Molting and Oviposition in a Rice Planthopper Nilaparvata lugensInsects2020
李飞The Roles of DNA Methyltransferases 1 (DNMT1) in Regulating Sexual Dimorphism in the Cotton Mealybug, Phenacoccus solenopsisInsects2020
叶恭银Insight into the Functional Diversification of Lipases in the Endoparasitoid Pteromalus puparum (Hymenoptera: Pteromalidae) by Genome-scale Annotation and Expression AnalysisInsects2020
叶恭银The Venom of the Ectoparasitoid Wasp Pachycrepoideus vindemiae (Hymenoptera: Pteromalidae) Induces Apoptosis of Drosophila melanogaster HemocytesInsects2020
叶恭银Functional Characterization of a Venom Protein Calreticulin in the Ectoparasitoid Pachycrepoideus vindemiaeInsects2020
吴建祥Highly sensitive serological approaches for pepino mosaic virus detectionJournal of Zhejiang University-Science B (Biomedicine & Biotechnology)2020
张敬泽Isolation, identification and characterization of rhizobacteria strains for biological control of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) of eggplant in China.Agriculture2020
周文武Potato insect pest managementJournal of Integrative Agriculture2020
王政逸FgHAT2 is involved in regulating vegetative growth, conidiation, DNA damage repair, DON production and virulence in Fusarium graminearumJournal of Integrative Agriculture2020
吴建祥Monoclonal antibody-based serological detection of Potato virus M in potato plants and tubersJOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE2020
李斌Biosynthesis of silver nanoparticle from pomelo (Citrus maxima) and their antibacterial activity against Acidovorax oryzae RS-2. Materials Materials Research Express2020
李斌Re-Genome Sequence and Analysis of Burkholderia glumae strain AU6208 and Evidence of Toxoflavin: a Potential Bacterial Toxin. Computational Biology and Chemistry. 2020
安千里Proposal for Unification of the Genus Metakosakonia and the Genus Phytobacter to a Single Genus Phytobacter and Reclassification of Metakosakonia massiliensis as Phytobacter massiliensis comb. nov.Current Microbiology2020
莫建初Mannosylerythritol Lipids Mediated Biosynthesis of SilverNanoparticles: An Eco-friendly and Operative Approach AgainstChikungunya Vector Aedes albopictusJournal of Cluster Science2020
虞云龙Competitive Adsorption and Mobility of Propiconazole and Difenoconazole on Five Different SoilsBULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY2020
郑经武Species diversity of ring nematodes of the genus Criconemoides (Nematoda: Criconematidae) based on three new species from China, using integrative taxonomyEuropean Journal of Plant Pathology2020
郑经武A new pin nematode, Paratylenchus sinensis n. sp.(Nematoda: Paratylenchinae) in the rhizosphere of whitemulberry from Zhejiang Province, China. European Journal of Plant Pathology2020
方琦A venom protein, Kazal-type serine protease inhibitor, of ectoparasitoid Pachycrepoideus vindemiae inhibits the hemolymph melanization of host Drosophila melanogasterArchives of Insect Biochemistry and Physiology2020
叶恭银Genomic and transcriptomic analyses of glutathione S-transferases in an endoparasitoid wasp, Pteromalus puparumArchives of Insect Biochemistry and Physiology2020
叶恭银Genome-wide characterization and transcriptomic analyses of neuropeptides and their receptors in an endoparasitoid wasp, Pteromalus puparumArchives of Insect Biochemistry and Physiology2020
叶恭银Genes acting in longevity-related pathways in the endoparasitoid, Pteromalus puparumArchives of Insect Biochemistry and Physiology2020
叶恭银Biogenic amine biosynthetic and transduction genes in the endoparasitoid wasp Pteromalus puparum (Hymenoptera: Pteromalidae)Archives of Insect Biochemistry and Physiology2020
方琦Genome-wide identification and analysis of genes encoding cuticular proteins in the endoparasitoid wasp Pteromalus puparum (Hymenoptera: Pteromalidae)Archives of Insect Biochemistry and Physiology2020
叶恭银Immune signaling pathways in the endoparasitoid, Pteromalus puparumArchives of Insect Biochemistry and Physiology2020
方琦Identification and characterization of miRNAs in an endoparasitoid wasp, Pteromalus puparumArchives of Insect Biochemistry and Physiology2020
娄永根Exogenous Gibberellin GA3 Enhances Defense Responses in Rice to the Brown Planthopper Nilaparvata lugens (Stål)Journal of Plant Biology2020
郑经武A new stunt nematode, Geocenamus chengi n. sp. (Nematoda:Merliniinae) in the rhizosphere of tea (Camellia sinensis) from Zhejiang Province, China. Journal of Nematology2020
郑经武A new rare nematode Nothocriconemoides hangzhouensis n. sp. (Nematoda: Criconematidae) from Hangzhou, China.Journal of Nematology2020
安千里Screening of Bacillus strains in biocontrol of pathogen Dickeya dadantii causing stem and root rot disease of sweet potatoBiocontrol Science and Technology2020
王晓伟Localization and Quantification of Begomoviruses in Whitefly Tissues by Immunofluorescence and Quantitative PCRJournal of Visualized Experiments2020
郑经武Distribution of trichodorid species in mainland China with description of Trichodorus hangzhouensis sp. nov. (Nematoda, Triplonchida).ZooKeys2020
赵金浩Development of lady beetle attractants from floral volatiles and other semiochemicals for the biological control of aphidsJournal of Asia-Pacific Entomology2020
陈学新Review of six genera of Braconinae Nees (Hymenoptera, Braconidae) in China, with the description of eleven new speciesZootaxa2020
陈学新The genus Aspicolpus Wesmael, 1838 (Hymenoptera, Braconidae, Brachistinae) from China, with descriptions of four new speciesZootaxa2020
陈学新The ater-group of the genus Apanteles Foerster (Hymenoptera, Braconidae, Microgastrinae) from China with the descriptions of forty-eight new speciesZootaxa2020
黄健华The complete mitochondrial genome of Trichopria drosophilae (Hymenoptera: Diapriidae)Mitochondrial DNA Part B2020
黄健华The complete mitochondrial genome of Asobara japonica (Hymenoptera: Braconidae)Mitochondrial DNA Part B2020
赵金浩Syntheses and Insecticidal Activity of Spirocyclic Tetronic Acid Derivatives Containing Oxime Ether MoietyChemical Research in Chinese Universities2020
Yan LiangDesign and Application of a Rotatory Device for Detecting Transient Ca2+ Signals in Response to Mechanical Stimulation Using an Aequorin-Based Ca2+Imaging SystemCurrent Protocols in PlantBiology2020
王晓伟烟粉虱传播植物病毒特性及机制研究进展科学通报2020
叶恭银昆虫多巴胺及其受体的研究进展及展望昆虫学报2020
朱金文耳叶水苋对乙酰乳酸合成酶抑制剂的抗性及其分子机制初探农药学学报2020
郑经武基于18S rRNA基因对植物寄生线虫的系统学研究. .农业生物技术学报2020
王洪凯利用绿色荧光蛋白GFP研究不同启动子在蝉棒束孢菌中的表达活性食用菌学报2020
莫建初白蚁-共生微生物系统降解木质纤维素研究进展微生物学报2020
陈学新中国寄生蜂研究及其在害虫生物防治中的应用应用昆虫学报2020
李飞苗期水稻响应褐飞虱取食的基因差异表达分析应用昆虫学报2020
娄永根植物与植食性昆虫化学互作研究进展应用生态学报2020
赵金浩新型吡唑联噻吩甲酰胺类衍生物的设计、合成及其抑菌活性研究有机化学2020
赵金浩基于智能测报的沈阳亚洲玉米螟监测浙江农业科学2020
李红叶氟啶胺防治柑橘黑点病效果评价植物保护2020
李飞基于转录组数据的害虫抗药性综合检测方法植物保护学报2020
娄永根沉默干旱应答元件结合蛋白基因OsDREB1A对高温下水稻中褐飞虱卵孵化的影响植物保护学报2020
娄永根水稻磷酸核酮糖激酶基因OsPRK克隆、亚细胞定位与诱导表达分析植物保护学报2020
吴建祥基于单克隆抗体的南方菜豆花叶病毒血清学检测技术植物保护学报2020
宋凤鸣植物系统获得抗性中的系统信号及其作用机制植物生理学报2020
叶恭银寄生蜂与作物害虫免疫及发育互作:研究热点与主要科学问题探讨中国科学基金2020
陈学新浙江省杨梅果园果蝇及其寄生性天敌种类多样性调查中国生物防治2020
叶恭银,黄佳菜粉蝶Pain离子通道基因的克隆和功能研究中国生物防治学报2020
叶恭银Meta分析在转基因作物安全性评价中的应用中国生物防治学报2020
吴建祥Monoclonal antibody-based serological detection of Rice stripe mosaic virus infection in rice plants or leafhoppers中国病毒学:英文版2020
Wei Wang 1 , Rui-Rui Yang 1 , Lu-Yao Peng 1 , Lu Zhang 1 , Yue-Lin Yao 1,2 and Yan-Yuan BaoProteolytic activity of the proteasome is required for female insect reproductionOpen Biology2021
Chen Mengyao;Mei Yang;Chen Xu;Chen Xi;Xiao Da;He Kang;Li Qiang;Wu Mengmeng;Wang Su;Zhang Fan;Li FeiA chromosome-level assembly of the harlequin ladybird Harmonia axyridis as a genomic resource to study beetle and invasion biologyMolecular Ecology Resources2021
Chen Xi;Mei Yang;Chen Mengyao;Jing Dong;He Yumin;Liu Feiling;He Kang;Li FeiInSexBase: An annotated Genomic Resource of Sex Chromosomes and Sex-Biased Genes in InsectsDatabase2021
Gai Y., Li L., Ma H., Riely B.K., Liu B., Li HCritical Role of MetR/MetB/MetC/MetX in Cysteine and Methionine Metabolism, Fungal Development, and Virulence of Alternaria alternataApplied and Environmental Microbiology2020
Gai Y., Xiong T., Xiao X., Li P., Zeng Y., Li L., Riely B.K., Li H.The Genome Sequence of the Citrus Melanose Pathogen Diaporthe citri and Two Citrus related Diaporthe speciesPhytopathology2021
Gai Y., Ma H., Chen Y., Li L., Cao Y., Wang M., Sun X., Riely B.K., Jiao C., Li H.Chromosome-scale genome sequence of Alternaria alternata causing Alternaria brown spot of citrusMolecular Plant-Microbe Interactions2021
李正和,赵承露Plant negative-stranded RNA virus biology and host interactions revitalized by reverse geneticsCurrent Opinion in Virology2021
张晓艳,孙凯,梁燕,王硕,吴凯丽,李正和Development of rice stripe tenuivirus minireplicon reverse genetics systems suitable for analyses of viral replication and intercellular movementFrontiers in Microbiology2021
彭幸幸,马晓楠,卢淑婷,李正和A Versatile plant rhabdovirus-based vector for gene silencing, miRNA expression and depletion, and antibody production.Frontiers in plant science2021
Dietzgen R, Goodin M, 李正和Plant Rhabdoviruses (Rhabdoviridae)Encyclopedia of Virology (4th Ed.)2021
马晓楠,李正和Significantly improved recovery of recombinant sonchus yellow net rhabdovirus by expressing the negative-strand genomic RNAViruses2020
Li-Long Pan, Huiying Miao, Qiaomei Wang, Linda L. Walling, Shu-Sheng LiuVirus-induced phytohormone dynamics and their effects on plant–insect interactionsNew Phytologist2021
Lilong Pan, Hui Du, Xintong Ye, Xiaowei WangWhitefly adaptation to and manipulation of plant resistanceSCIENCE CHINA Life Sciences2021
Yao Chi, Li-Long Pan, Shu-Sheng Liu, Shahid Mansoor, Xiao-Wei WangImplication of the Whitefly Protein Vps Twenty Associated 1 (Vta1) in the Transmission of Cotton Leaf Curl Multan VirusMicroorganisms2021
Wenze He, Lilong Pan, Wenhao Han, Xiaowei WangIsothiazolinones as Novel Candidate Insecticides for theControl of Hemipteran InsectsAntibiotics2021
Feixue Ban, Yuwei Zhong, Lilong Pan, Lijuan Mao, Xiaowei Wang, Yinquan LiuCoinfection by Two Begomoviruses Aggravates Plant Symptoms But Does Not Influence the Performance and Preference of Insect Vector Bemisia tabaci (Hemiptera:Aleyrodidae)Journal of Economic Entomology2021
Wen-Hao Han, Chi Zou, Li-Xin Qian, Chao Wang, Xiao-Wei Wang, Yin-Quan Liu, Xin-Ru WangFunctional Analysis of Alkaline Phosphatase in Whitefly Bemisia tabaci (Middle East Asia Minor 1 and Mediterranean) on Different Host PlantsGenes2021
Lei Teng, Zhao Jing, Wang Hua-Ling, Liu Yin-Quan, Liu Shu-ShengImpact of a novel Rickettsia symbiont on the life history and virus transmission capacity of its host whitefly (Bemisia tabaci)Insect Science2021
Lei Teng, Zhong Yu-Wei, Liu Yin-QuanComplete mitochondrial genome of whitefly Aleyrodes shizuokensis (Hemiptera: Aleyrodidae), new record from Chinese mainlandMitochondrial DNA PART B2021
Xiao-Wei Wang, Stéphane BlancInsect transmission of plant single-stranded DNA virusesAnnual Review of Entomology2021
Yao Dan-Mei, Zou Chi, Su Yan-Ni, Liu Shu-ShengWRKY Transcription factors in Nicotiana tabacum modulate plant immunity against whitefly via interacting with MAPK cascade pathwaysInsects2020
Xu J, Wang XJ, Zu HY, Zeng X, Baldwin IT, Lou YG* and Li R*Molecular dissection of rice phytohormone signaling involved in resistance to a piercing-sucking herbivoreNEW PHYTOLOGIST2021
Zeng JM†, Zhang TF†, Huangfu JY, Li R and Lou YG*Both Allene Oxide Synthases Genes Are Involved in the Biosynthesis of Herbivore-Induced Jasmonic Acid and Herbivore Resistance in RicePLANTS-BASEL2021
Li R*, Jin JJ, Xu J, Wang LL, Li JC, Lou YG* and Baldwin IT*Long non-coding RNAs associate with jasmonate-mediated plant defence against herbivoresPLANT CELL AND ENVIRONMENT2021
Hassan Ga’al,Guiying Yang,Hatem Fouad1,Meixia Guo,Jianchu MoMannosylerythritol Lipids Mediated Biosynthesis of SilverNanoparticles: An Eco-friendly and Operative Approach AgainstMannosylerythritol Lipids Mediated Biosynthesis of Silver Nanoparticles: An Eco-friendly and Operative Approach Against Chikungunya Vector Aedes albopictusJournal of Cluster Science2021
Guiying Yang, Farhan Ahmad, Qihuan Zhou, Meixia Guo, Shiyou Liang, Hassan Ahmed Gaal, Jianchu MoInvestigation of Physicochemical Indices and Microbial Communities in Termite Fungus-CombsFrontiers in Microbiology2021
Xing-Xing Shen, Jacob L Steenwyk, Antonis RokasDissecting incongruence between concatenation- and quartet-based approaches in phylogenomic dataSystematic Biology2021
Yuanning Li, Jacob L. Steenwyk, Ying Chang, Yan Wang, Timothy Y. James, Jason E. Stajich, Joseph W. Spatafora, Marizeth Groenewald, Casey W. Dunn, Chris Todd Hittinger, Xing-Xing Shen, Antonis RokasA genome-scale phylogeny of the kingdom FungiCurrent Biology2021
Liang L-J, Jeewon R, Dhandevi P, Durairajan SSK, Li H, Lin F-C and Wang H-K*(王洪凯)A Novel Species of Penicillium With Inhibitory Effects Against Pyricularia oryzae and Fungal Pathogens Inducing Citrus DiseasesFront. Cell. Infect. Microbiol. 2021
Li CY, Xu Y, Fu S, Liu Y, Li ZD, Zhang TZ, Wu JX*, Zhou XP*The unfolded protein response plays dual roles in rice stripe virus infection through fine-tuning the movement protein accumulationPLoS Pathogens2021
He WQ, Huang DQ, Wu JY, Li X, Qian YJ, Li B, Lou BG*, Wu JX*Three highly sensitive and high throughput serological approaches for detecting Dickeya dadantii in sweet potatoPlant disease2021
Xuyang Ni, Wanjun Lu, Xiaomu Qiao and Jia HuangGenome editing efficiency of four Drosophila suzukii endogenous U6 promotersInsect Molecular Biology2021
Xuefei Chang, Fang Wang, Qi Fang, Fei Chen, Hongwei Yao, Angharad M. R. Gatehouse and Gongyin YeVirus‐induced plant volatiles mediate the olfactory behavior of its insect vectorsPlant Cell and Environment2021
Wenxi Jia, Fei Wang, ShanXiao, YiYang, Longfei Chen, Jingjing Li, Yanyuan Bao, Qisheng Song and Gongyin YeIdentification and characterization of a novel rhabdovirus in green rice leafhopper, Nephotettix cincticepsVirus Research2021
Xuefei Chang, Duo Ning, Lijuan Mao, Beibei Wang, Qi Fang, Hongwei Yao, Fang Wang and Gongyin YeMetabolic Analysis Reveals Cry1C Gene Transformation Does Not Affect the Sensitivity of Rice to Rice Dwarf VirusMetabolites 2021
Wenxi Jia, Fei Wang, Jingjing Li, Xuefei Chang, Yi Yang, Hongwei Yao, Yanyuan Bao, Qisheng Song and Gongyin YeA novel Iflavirus was discovered in green rice leafhopper Nephotettix cincticeps and its proliferation was inhibited by infection of rice dwarf virusFrontiers in Microbiology2021
Cong Dang, Xiaojun Zhou, Chuyi Sun, Fang Wang, Yufa Peng, Gongyin YeImpacts of Bt rice on non-target organisms assessed by the hazard quotient (HQ)Ecotoxicology and Environmental Safety2021
Douxin Xiao a, Jingli Cheng a, Wenlong Liang a, Lianli Sun b,*, Jinhao Zhao a,*Metal-phenolic coated and prochloraz-loaded calcium carbonate carriers with pH responsiveness for environmentally-safe fungicide deliveryChemical Engineering Journal2020
DouxinXiao,JingliCheng,Wenlong Liang,LianliSun*,JinhaoZhao*Metal-phenolic coated and prochloraz-loaded calcium carbonate carriers with pH responsiveness for environmentally-safe fungicide deliveryChemical Engineering Journal2021
Wenlong Liang, Zhengang Xie, Jingli Cheng, Douxin Xiao, Qiuyu Xiong, Qiangwei Wang, Jinhao Zhao*, Wenjun Gui*A Light-Triggered pH-Responsive Metal-Organic Framework for Smart Delivery of Fungicide to Control Sclerotinia Diseases of Oilseed RapeACS Nano2021
He XL, Cai YJ, Zhu JL, Zhang MD, Zhang YD, Ge Y, Zhu ZR, Zhou WW*, Wang GR*, Gao YL*Identification and functional characterization of two putative pheromone receptors in the potato tuber moth, Phthorimaea operculella.Frontiers in Physiology2021
Wang N, Shi XX, Zhang C, Zhou WW*, Zhu ZR*Extraction and quantification of Sphingolipids from hemiptera insects by Ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.Bio-protocol2021
Zhang MJ, Shi XX, Wang N, Zhang C, Zhang CH, Quais MK, Ali SA, Zhou WW, Mao CG*, Zhu ZR*Transcriptional changes revealed genes and pathways involved in the deficient testis caused by the inhibition of alkaline ceramidase (Dacer) in Drosophila melanogaster.Archives of Insect Biochemistry & Physiology2021
Qian P, Bai YL, Zhou WW, Yu H, Zhu ZJ, Wang GY, Quais MK, Li FQ, Chen Y, Tan Y, Shi XX, Wang XQ, Zhong XM, Zhu ZRDiversified bund vegetation coupled with flowering plants enhances predator population and early-season pest control.Environmental Entomology2021
Shi XX, Zhu MF, Wang N, Huang YJ, Zhang MJ, Zhang C, Ali SA, Zhou WW, Zhang CX, Mao CG*, Zhu ZR*Neutral ceramidase is required for reproduction of brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stal)Frontiers in Physiology2021
K.L. HEONG, Z.R. ZHU, Z.X. LU, M. ESCALADA,H.V. CHIEN, L.Q. CUONG, J. CHENGArea-wide management of rice planthopper pests in asia through integration of ecological engineering and communication strategiesArea-Wide Integrated Pest Management: Development and Field Application2021
杜霞,刘霞,周文武,杨艳丽,胡先奇,高玉林马铃薯块茎蛾生物防治研究进展与展望中国生物防治学报2021
Lei Jia, Lingjuan Xie, Sangting Lao, Qian-Hao Zhu, Longjiang Fan*Rice bioinformatics in the genomic era: status and perspectives.The Crop Journal2021
Wu Dongya, Sangting Lao, Longjiang Fan*De-domestication: an extension of crop evolutionTrends in Plant Science2021
Chu-Yu Ye, Longjiang Fan*Orphan crops and their wild relatives in the genomic era.(Perspective)Molecular Plant2021
Qiu Jie, Lei Jia, Dongya Wu, Xifang Weng, Lijuan Chen, Jian Sun, Meihong Chen, Lingfeng Mao, Bowen Jiang, Chuyu Ye, Guilherme Turra, Longbiao Guo, Guoyou Ye, Qianhao Zhu, Toshiyuki Imaizumi, Beng-Kah Song, Laura Scarabel, Aldo Merotto, Kenneth Olsen*, Longjiang Fan*.Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization.Genome Biology2021
Chu-Yu Ye, Dongya Wu, Lingfeng Mao, Lei Jia, Jie Qiu, Sangting Lao, Meihong Chen, Bowen Jiang, Wei Tang, Qiong Peng, Lang Pan, Lifeng Wang, Xiaoxiao Feng, Longbiao Guo, Chulong Zhang, Elizabeth Kellogg, Kenneth Olsen, Lianyang Bai, Longjiang Fan*.The genomes of the allohexaploid Echinochloa crus-galli and its progenitors provide insights into polyploidization-driven adaptation.Molecular Plant2020
Enhui Shen, Tianzhi Chen, Xintian Zhu, Longjiang Fan, Jie Sun, Danny Llewellyn, Iain Wilson, Qian-Hao Zhu*.Expansion of MIR482/2118 by a Class II transposable element in cotton.The Plant Journal2020
Lingfeng Mao, Hiroshi Kawaide, Sho Miyazaki, Meihong Chen, Yoshiki Hirata, Honoka Kimura, Toshiya Higuchi, Miyu Teruya, Kaoru Fujiwara, Keisuke Tomita, Koji Miyamoto, Hisakazu Yamane, Ken-ichiro Hayashi, Hideaki Nojiri, Lei Jia, Jie Qiu, Chuyu Ye, Michael P. Timko, Longjiang Fan* and Kazunori Okada*.Genomic evidence for convergent evolution of gene clusters for momilactone biosynthesis in land plants.PNAS2020
Yifei Shen, Qinjie Chu, Xinxin Yin, Yinjun He, Panpan Bai, Yunfei Wang, Weijia Fang, Michael P. Timko, Longjiang Fan*, Weiqin Jiang*. TOD-CUP: A gene expression rank-based majority vote algorithm for tissue origin diagnosis of cancers of unknown primary.Briefings in Bioinformatics2020
Enhui Shen, Kangli Zhu, Danyang Li, Zhenrui Pan, Yun Luo, Qiao Bian, Liuqing He, Xiaojun Song, Ying Zhen, Dazhi Jin, and Liang Tao*.Subtyping analysis reveals new variants and accelerated evolution of Clostridioides difficile toxin BCommunications Biology2020